تبلیغات
**** تربیت بدنی و علوم ورزشی**** Physical Education and Exercise science - پیلاتس
 
**** تربیت بدنی و علوم ورزشی**** Physical Education and Exercise science
جهان را چو باران به بایستگی....روان را چو دانش به شایستگی
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط وحید شیرین بیان در تاریخ یکشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1395
Image result for pilates

Image result for pilates

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣ های ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

8 اصل اولیه پیلاتس

• آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖ


• ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.


• ھﻣﺎھﻧﮕﯽ: ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮی در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ از ظﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.


• ﺟﮭت دھﯽ ﻣﻧﺎﺳب: ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

1. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق-ﻏﺮب ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوها ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ

2. ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻗﺮار دھﯿﺪ

3. ﮔﺮدن را ﮐﺸﯿﺪه و آرام ﻗﺮار دھﯿﺪ

4. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.


• ﺗﻧﻔس: ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔس را ﺑﯿﺮون دھﯿﺪ.


• ﺣرﮐت: ﺣﺮﮐﺎت روان آرام و آھﺴﺘﻪ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طﺮف ﺑﯿﺮون اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ


• ﻣرﮐز ﺳﺎزی: ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.


• وﺿﻊ و ﺣﺎﻟت انجام تمرین: ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ پرهز کنید.


فواید پیلاتس:

کسانی که کنترولوژی را برای اولین بار تجربه می‌کنند احساس می‌کنند سرحال آمده و بعداز سال‌ها ذهن آنان از خواب بیدار شده‌است. گفته می‌شود که کنترولوژی باعث پرورش هماهنگ اجزای بدن شده و حالت‌ها و حرکات نادرست بدن را اصلاح می‌کند. این روش همچنین نیروی حیات را به بدن بازمی‌گرداند و توان ذهنی را افزایش می‌دهد. در عین حال ادعا شده‌است که ورزش پیلاتس دارای فواید ذیل می‌باشد:

 • بالا بردن و تقویت سیستم ایمنی بدن
 • بالا بردن تمامی قوای بدن در جهت اینکه فکر و ذهن را از افکار منفی آزاد سازد. برخلاف یوگا بدن در حال حرکت است.
 • کاهش دهنده دردهای مهره‌ای و کمر
 • ایجاد کشیدگی در ظاهر اندام
 • به وجود آورنده شکل ظاهری بهتر اندام
 • شکم صاف و کمر باریک
 • پیشرفت انعطاف و تعادل
 • افزایش قابلیت تحرک مفاصل
 • حجیم کردن فضای ریه و بالا بردن قابلیت تنفس
 • تقویت سیستم قلبی*عروقی
 • بالا بردن دامنه حرکتی مفاصل و عضلات
 • از بین بردن درصد احتمالی جراحات و آسیب پذیری

علاوه بر این کسانی که ورزش پیلاتس را انجام می‌دهند خواب بهتر، عصبانیت کمتر، استرس و خستگی کمتر خواهند داشت.

ازآنجاکه این روش تمرینی در وضعیت‌های ایستاده نشسته و خوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش انجام می‌گیرد آسیب‌های ناشی از صدمات مفصلی را کاهش می‌دهد، زیرا حرکات ورزشی در دامنه‌های حرکتی در سه وضعیت فوق با اجرای تنفس‌های عمیق و انقباض‌های عضلانی انجام می‌گیرد.

با شروع پیلاتس می‌توان قدم به قدم تغییر ظاهر، اجرای صحیح حرکات، بدن جدید و بهتر، متوازن، صاف و کشیده، بلندتر، باریک تر و انعطاف پذیرتر با یک قدرت پنهانی ساخت.

هدف پیلاتس از تقویت قوای بدنی کسب و حفظ بدنی سالم و ذهنی سالم برای اجرای خوب کارهای روزانه و دیگر فعالیت‌های بدنی است.

نوع مطلب : تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 ساعت 23 و 40 دقیقه و 21 ثانیه

May I simply just say what a comfort to discover somebody that truly understands what they're discussing on the web. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of your story. I can't believe you aren't more popular since you most certainly possess the gift.
شنبه هفتم اردیبهشتماه سال 1398 ساعت 01 و 34 دقیقه و 03 ثانیه
ロレックス時計コピーのスーパーコピーブランド時計専門店
شنبه هفتم اردیبهشتماه سال 1398 ساعت 01 و 31 دقیقه و 55 ثانیه
人気ブランド時計スーパーコピー販売専門店-?銀座時計?
شنبه هفدهم فروردینماه سال 1398 ساعت 20 و 56 دقیقه و 28 ثانیه
スーパーブランドコピー-高品質コピー-偽物通販-信用優良信頼できる
دوشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1397 ساعت 06 و 25 دقیقه و 51 ثانیه
What i do not realize is in reality how you're no longer actually a
lot more smartly-favored than you may be right now. You're so intelligent.
You recognize thus significantly relating to this matter, produced me personally
consider it from numerous various angles. Its like women and men are
not involved except it's something to do with Woman gaga!
Your own stuffs outstanding. At all times maintain it up!
پنجشنبه سوم اسفندماه سال 1396 ساعت 21 و 18 دقیقه و 10 ثانیه
هی آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در برابر هکرها ایجاد کند؟
من چیز خاصی راجع به از دست دادن همه چیزهایی که من کار کرده ام، پارانویایی هستم
سخت است هر گونه توصیه؟
پنجشنبه هجدهم آبانماه سال 1396 ساعت 02 و 27 دقیقه و 54 ثانیه
وبلاگ شگفت آور من آن را در حالی که در یاهو در حال دیدن سایت پیدا کردم. آیا شما هر گونه پیشنهاد در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟
من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسید
آنجا! قدردانی آن
چهارشنبه دهم آبانماه سال 1396 ساعت 19 و 54 دقیقه و 09 ثانیه
پس از خواندن این مطلب، اعتقاد داشتم این بسیار روشنگر است. از شما قدردانی میکنم
صرف وقت و تلاش برای قرار دادن این محتوا با هم.

من یک بار دیگر خود را صرف مقدار قابل توجهی از زمان و خواندن و
اظهار نظر. ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
شنبه هجدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 06 و 47 دقیقه و 05 ثانیه
Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am having problems with your RSS.
I don't know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody having similar RSS problems?
Anybody who knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 11 و 02 دقیقه و 09 ثانیه
این وبسایت توسط پسر عموی من توصیه شد. من مطمئن نیستم که آیا این
پست توسط او نوشته شده است به عنوان هیچ کس دیگری نمی دانم دقیقا در مورد مشکل من.

تو فوق العاده ای! با تشکر!
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 10 و 29 دقیقه و 40 ثانیه
این شرم است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من بدون هیچ
شک نکنید به این وبلاگ فوق العاده اهدا کنید! من حدس می زنم برای هم اکنون من برای نشانه گذاری و اضافه کردن خوراک RSS خود را حل و فصل
به حساب Google من من منتظر به روز رسانی جدیدی هستم و این سایت را با گروه فیس بوک به اشتراک می گذارم.
به زودی گپ بزنید
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 08 و 25 دقیقه و 53 ثانیه
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من چیزهای قبلیام رو درک کردم
و شما فقط فوق العاده فوق العاده است. در واقع آنچه را که به دست آورده اید دوست دارم
در اینجا، واقعا دوست دارید که شما در حال بیان و راه که در آن
شما آن را می گوئید شما آن را سرگرم کننده و شما هنوز هم مراقبت از آن را هوشمند نگه دارید.
من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم این واقعا
یک وب سایت عالی
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 03 و 50 دقیقه و 17 ثانیه
قطعا در مورد این موضوع بسیار مهم است. من عاشق
همه نقاطی که ساخته اید
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 ساعت 03 و 46 دقیقه و 09 ثانیه
من فورا از RSS شما درک می کنم چون نمی توانم لینک اشتراک ایمیل خود یا سرویس خبرنامه الکترونیکی را پیدا کنم.

آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه دهید تا من را تشخیص بدهد
ممکن است فقط مشترک شوید با تشکر.
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 ساعت 15 و 46 دقیقه و 42 ثانیه
Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
on. Any recommendations?
پنجشنبه دوازدهم مردادماه سال 1396 ساعت 20 و 41 دقیقه و 57 ثانیه
I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis
to get updated from most up-to-date gossip.
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 ساعت 06 و 17 دقیقه و 02 ثانیه
Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will
be tweeting this to my followers! Great blog and outstanding design.
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 ساعت 19 و 03 دقیقه و 20 ثانیه
It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group.
Talk soon!
جمعه شانزدهم تیرماه سال 1396 ساعت 18 و 11 دقیقه و 55 ثانیه
Hi there very nice website!! Guy .. Beautiful ..
Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds also?
I am happy to find a lot of useful info right here in the
publish, we'd like develop more strategies on this regard,
thanks for sharing. . . . . .
سه شنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 05 و 14 دقیقه و 20 ثانیه
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما قادر به من
مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود در گم.
وحید شیرین بیانexcuse me
It is incomprehensible sentences
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 17 و 57 دقیقه و 24 ثانیه
This is the right blog for anybody who hopes to understand this topic.

You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will
need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for a long time.

Great stuff, just wonderful!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ سعی در جمع اوری و ارائه مطالب مفید در زمینه های مختلف فیزولوژی ورزشی دارد. لطفا با نظرات خود و یا شرکت در نظر سنجی ارائه شده، نویسنده را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری نمایید. با تشکر

مدیر وبلاگ : وحید شیرین بیان
نظرسنجی
به کدامیک از مباحث فیزیولوژی ورزش علاقمندید؟ ?Which of the issues are you interested in exercise physiology

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :